Hasznos információk

A közjegyző és a közokirat

A közjegyző egyik fő feladata bármely szerződés (pl. kölcsön, öröklési, tartási, házassági, ajándékozási, adásvételi, társasági szerződés stb.) és jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása. A közjegyző az okiratok eredeti példányát megőrzi, arról hiteles kiadmányt és másolatot ad ki. A közjegyzői okirat nem selejtezhető, nem veszhet el. Az őrzés folyamatosságát a közjegyző személyétől függetlenül a közjegyzői irattárak is biztosítják. A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje van, arra nézve, hogy a nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban szerepel.

A közjegyzői okiratok végrehajthatósága

A közjegyzői okirat alapján bírósági végrehajtásnak van helye. Amennyiben az Ön szerződő partnere nem teljesíti szerződésben vállalt kötelezettségét, Ön megelőző bírósági eljárás nélkül bírósági végrehajtást kérhet. A közokirattal a per költségét és időt takarít meg, kizárja a per kockázatát.

Hagyatéki eljárás, öröklési bizonyítvány

A hagyatéki eljárás lefolytatása a közjegyző hatáskörébe tartozik. A közjegyzői eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék és ehhez az érdekeltek a kellő jogi tájékoztatást megkapják. A közjegyző öröklési bizonyítványt állít ki, ha csak az Ön örökösi minőségét kell igazolni. Az öröklési bizonyítvány kiállítását az örökösökként érdekelt a hagyatéki hitelező és a végrendeleti végrehajtó is kérheti.

Hitelesítés, tanusítvány

A közjegyző nemcsak aláírást és másolatot hitelesít, váltóóvást vesz fel, hanem más jogi jelentőségű tényt, különös bizonyító erővel tanúsít. Ilyen lehet gazdasági társaság közgyűlése, árverés, versenytárgyalás, sorsolás, személy életben létének tanúsítása. A közjegyző közhitelű nyilvántartások -cég-, ingatlannyilvántartás -adatairól is állíthat ki igazolást.

Okirat, pénz és értékpapír megőrzése

A közjegyzőt a törvény okirat, pénz és értékek megőrzésére hatalmazza fel. Pénz és érték bizalmi őrzésére a közjegyző akkor jogosult, ha erre Ön közjegyzői okirat készítése során, és azzal összefüggésben részére megbízást adott. A bizalmi őrzés intézménye a szerződési feltételek teljesítésének biztosítéka. A közjegyző őrizetében lévő értékek kezelését a közjegyzői kamara folyamatosan ellenőrzi.

Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása

A megsemmisült vagy elveszett értékpapír, betétkönyv pótlásához a közjegyző segítséget nyújt.

Végintézkedések

Mivel a hagyatéki eljárást a közjegyző folytatja Ie, különösen járatos a végintézkedések (végrendelet, öröklési-, lemondási szerződés, halál esetére szóló ajándékozás stb) elkészítésében. A közjegyzőnél őrzött végintézkedés garancia az abban foglaltak feltétlen érvényesülésére.

AVégintézkedések országos nyilvántartása

végintézkedésének holléte kívánságára bekerül az országos számítógépes nyilvántartási rendszerbe, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtet. A hagyatéki eljárás során ennek segítségével a közjegyző az Ön végintézkedéséről tudomást szerez és biztosítja annak érvényesülését.

Ingatlanforgalom

Ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez a közjegyző az Ön számára közokiratot készít, vagy aláírását hitelesíti.

Teljeskörű jogi szolgáltatások

A közjegyzői okiratba foglalt jognyilatkozattal vagy jogügylettel összefüggésben, az esetek nagy részében még egyéb teendő is van. Szükséges pl. gyámhatósági engedély, nyilatkozat beszerzése, ingatlan nyilvántartásba, cégjegyzékbe történő bejegyeztetés. A közjegyzői szolgáltatás teljeskörűsége azt jelenti, hogy a megbízás alapján a közjegyző hatósági eljárásokban is képviseli Önt, és így elkerülhető a hosszas utánjárás.

Szabott díjak

A közjegyzőt a felek részére nyújtott jogi szolgáltatásért a jogszabályban megállapított díjazás illeti meg. A díjszabás alkalmazása a közjegyző számára kötelező. A díjszabás megbízható és díja a legtöbb esetben alacsonyabb, mint gondolná.

Titoktartás

A közjegyzőt és munkatársait az eljárás során tudomására jutott minden adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Ez a kötelezettség a közjegyzői működés megszűnése után is fennáll. A titkot -még hatóságnak is -csak az Ön hozzájárulásával szolgáltathatja ki.

Közreműködés megtagadása

A közjegyző köteles megtagadni közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, pl: jogszabályba ütköző szerződés, jogszabály megkerülésével kötött ügylet, tiltott vagy tisztességtelen megegyezés esetén.

Közjegyzői szolgálat

A közjegyzőt az igazságügy-miniszter nevezi ki. A közjegyzői kinevezés előfeltétele az állam- és jogtudományi végzettség, a jogi szakvizsga és a megfelelő szakmai gyakorlat.

Közjegyzők működésének felügyelete

A közjegyző tevékenységét az igazságügyi szervek és a közjegyzői kamara ellenőrzi.

 Elérhetőségek

Dr. Molnár Balázs Közjegyző

9700 Szombathely,
Semmelweis I u 2
Telefon:
+3630/4086854
+3694/508-086
+3694/508-087
+3694/508-088
E-mail:
molnarbalazs@mokk.hu
molnar.balazs@kozjegyzo.hu
Dr. Molnár Balázs Közjegyző - Magyar