Jelzálog

A rendszert a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti, amely közhitelű és abba bárki betekinthet.

-Biztos háttér a hitelnyújtóknak
-Bővíti a hitelfelvételhez szükséges garancia körét
-Megnyugtató háttér üzleti tevékenységeknél (használt gépkocsi, műtárgy vásárlás stb.)
-Hasznos információt nyújt magánszemélyekről és gazdálkodó szervezetekről
-Segíti a bűnüldöző hatóságok és a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját

A nyilvántartás feladata és tartalma:
A nyilvántartás feladata, hogy közhitelűen tanúsítsa az adós ingó vagyonát, vagy annak egy részét terhelő zálogjog létrejöttét, a biztosíték értékét, és a biztosítékul szolgáló vagyontárgyakat. A nyilvántartás révén növekszik a hitelezés és az ingóságokra vonatkozó jogi forgalom biztonsága. A nyilvántartás alapja a kötelezett, aki természetes személy vagy jogi személy egyaránt lehet. A nyilvántartásba vétel és a lekérdezés egyaránt a kötelezett neve alapján történik, ehhez társul a többi adat. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a biztosított követelés (tipikusan kölcsöntartozás) megnevezését és annak nagyságát. A nyilvántartásba fel kell venni a biztosítékul szolgáló ingó vagyontárgy megnevezését és annak értékét. A bejegyzett adatok a közjegyzők által készített és őrzött közjegyzői okiraton alapulnak.

A rendszer jogi háttere:
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1996. évi XXVI. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
-Az ingó dolgokat terhelő jelzálog és a vagyont terhelő zálogjog nyilvántartásának célja, hogy a Ptk-ban meghatározott zálogjogok fennállását - e rendeletben meghatározott módon és tartalommal - tanúsítsa.
-A zálogjogi nyilvántartásba be kell jegyezni az ingó dolgot terhelő jelzálogjog, valamint a vagyont terhelő zálogjog keletkezését, módosulását és megszűnését. A zálogjog a nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
-A zálogjogi nyilvántartás nyilvános és hitelesen tanúsítja az abban feltüntetett adatok, továbbá a bejegyzett jogok és tények fennállását, illetve azok változásait.
-A zálogjogi nyilvántartást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara a székhelyén vezeti. A nyilvántartás vezetése - ideértve a nyilvántartási adatok archiválását is - számítógép útján, az adatbiztonsági követelményeknek megfelelően történik.
-A nyilvántartásba történő bejegyzés a közjegyző hatáskörébe tartozik.
-A zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzés alapjául a közjegyzői okiratba foglalt zálogszerződés, hatósági határozat vagy más közokirat adatai szolgálnak.
-A zálogjogi nyilvántartásba bárki, bármely közjegyzőnél betekinthet feltéve, hogy a zálogkötelezettet megnevezi. A nyilvántartás tartalmáról a közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki.
-A zálogjoggal kapcsolatos szolgáltatások díjtételeire a Kormányrendelet és a közjegyzői díjszabás vonatkozik.
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Dr. Molnár Balázs Közjegyző

9700 Szombathely,
Semmelweis I u 2
Telefon:
+3630/4086854
+3694/508-086
+3694/508-087
+3694/508-088
E-mail:
molnarbalazs@mokk.hu
molnar.balazs@kozjegyzo.hu
Dr. Molnár Balázs Közjegyző - Magyar