Közjegyzői okirat

A közjegyző által végzett igazságszolgáltatói tevékenység azonban eltérően a bíróság által végzett igazságszolgáltatói tevékenységtől, amely orvosló, tehát a kialakult jogvitákat elbíráló igazságszolgáltatás, megelőző igazságszolgáltatásnak tekintendő.

A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban - a felek esélyegyenlőségének biztosításával - tanácsadással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.

A közjegyzőre vonatkozó eljárási és magatartási szabályok igen szigorúak A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez, eljárása során csak a törvénynek van alávetve, és nem utasítható, az ügyekben részrehajlás nélkül, hivatását személyesen gyakorolva köteles eljárni.
A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így különösen ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul, illetőleg amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen.
Ha a közjegyző az eljárása során aggályos körülményt észlel, de a közreműködés megtagadására nincs ok, köteles e körülményre a fél figyelmét felhívni és ezt az iratban feltüntetni. Ha a fél ez ellen tiltakozik, a közjegyző a közreműködését megtagadja.

A közjegyzőt az eljárása során tudomására jutott adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli; e kötelezettsége a közjegyzői működésének megszűnése után is fennmarad.
Fontos tudni, hogy a bíróság végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, a teljesítés módját és határidejét. Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. Szükséges továbbá a végrehajthatósághoz, hogy a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozzék, és a követelés teljesítési határideje leteljen illetőleg a zálogból való kielégítési jog megnyíljék. A szerződésszegés folytán hátrányos helyzetbe került fél e rendelkezés folytán egy költséges és időigényes per elkerülése mellett, azt mintegy átugorva, közvetlen végrehajtást kezdeményezhet az adós vagy kötelezett ellen a közjegyzői okirat záradékolása révén.
Ezek azok a rendelkezések, amelyek megteremtik a feltételeit annak, hogy egy megfelelően elkészített közjegyzői okirat már a szerződéskötés pillanatában, vagy legalábbis még a szerződés teljesítésének megkezdése előtt gyakorlatilag egy jogerős, végrehajtható ítélet viszonyait hozza létre a szerződő felek között.
Az okirat előkészítés kiemelkedően fontos eleme az azt megelőző tanácsadás és a jogviszony alapos vizsgálata. Ez utóbbi esetben a közjegyző feladata abban áll, hogy a felek által felvázolt, vagy akár a készen rendelkezésre bocsátott szerződést a lehetséges szerződésszegések oldaláról, a fenti törvényi rendelkezések prizmáján átszűrje és ehhez képest az okiratot olyan kötelezettség - vállalásokkal és ezekhez kapcsolódó rendelkezésekkel szerkessze meg, amelyek az okiratot "végrehajtható" okirattá teszik.

Természetesen nem lehetséges minden jogviszonyt oly módon megfogalmazni a szerződéskötés alkalmával, hogy az végrehajtásra alkalmas legyen, azonban a szerződések jelentős részében megtalálhatók a végrehajthatósághoz szükséges elemek, ezért egy kellő gondossággal elkészített okirat meghozza a kívánt eredményt.

Ugyanakkor egy közokiratokkal alátámasztott bizonyítást követően a perek lefolyása is gyorsabbá válik.

Az ügyfél elemi érdeke az eredményes jogérvényesítés, márpedig ennek az egyik lehetséges és igen hatékony eszköze a közjegyzői okirat.
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Dr. Molnár Balázs Közjegyző

9700 Szombathely,
Semmelweis I u 2
Telefon:
+3630/4086854
+3694/508-086
+3694/508-087
+3694/508-088
E-mail:
molnarbalazs@mokk.hu
molnar.balazs@kozjegyzo.hu
Dr. Molnár Balázs Közjegyző - Magyar