Végrendelet

A szakértő tanácsai a végintézkedésről
Mindnyájunkat érint: az öröklés
E kényes témával előbb, vagy utóbb mindannyian találkozunk. Saját magát és hozzátartozóit kímélheti meg kellemetlen meglepetésektől, ha a bizalmát élvező közjegyzőt időben felkeresi.

Előtte érdemes átgondolni a következőket:
-Készített-e már végintézkedést, kötött-e már öröklési szerződést?
-Ha igen, az valóban megfelel-e elképzeléseinek?
-Milyen biztonságot nyújthat gyermekének, házastársának, lehet-e örökös a nevelt gyermek, és az élettárs?
-Ki léphet fel kötelesrész iránti igénnyel és milyen mértékig?
-Mikor érvényes a végintézkedés?
-Hogyan vonhatók vissza a végintézkedések?
-A közjegyző minden kérdésben kimerítő, tárgyilagos tanácsokat ad Önnek.

Segítségével eldöntheti, hogy személyes körülményeinek a végintézkedések melyik fajtája felel meg.

A végrendelet
A végrendelet olyan végintézkedés, mellyel az örökhagyó vagyonára, vagy annak egy részére egy, vagy több örököst nevez. A végrendeletét bármikor szabadon visszavonhatja. A közjegyző a végintézkedés elkészítése során ügyel az Ön esetében előírt alaki követelmények betartására.
Végrendeletében hagyományt rendelhet, vagy meghagyást tehet. Hagyományról beszélünk, ha vagyonából egy-egy meghatározott dolgot hagy valakire. (pl. Bútor, ékszerek, pénz stb.)

Meghagyással cselekvésre, vagy tűrésre kötelezheti örökösét (pl. sírjának ápolása.) Helyesen teszi, ha ezekről is kikéri a közjegyző tanácsát, nehogy a félreérthető rendelkezés miatt vita támadjon az örökös és a hagyományos között.
Halál estére szóló ajándékozás
Ez a jogügyletet az örökhagyó és a megajándékozott között még az örökhagyó életében jön létre, a megajándékozott az örökhagyó halálával szerzi meg a szerződés tárgyát képező dolog tulajdonjogát. A halál estére szóló ajándékozási szerződés - a végrendelettől eltérően - egyoldalúan nem vonható vissza. Kérjen tanácsot a közjegyzőtől, hogy az adott körülmények között hogyan biztosítható a legjobban a szerződés teljesítése.
A kötelesrész és a kötelesrészre jogosultak
Egyes közeli hozzátartozók - leszármazó, házastárs és a szülő - a hagyatéknak egy része erejéig kötelesrész jogcímén igényt támaszthatnak. A kötelesrész mértéke a törvényes örökrész fele része és elsősorban pénzben jár. Az örökhagyó életében nyújtott egyes juttatások beszámíthatnak a kötelesrészbe.
Lemondás az örökségről, illetve a kötelesrészről
Az örökhagyó az örökösökkel, illetve a kötelesrészre jogosultakkal szerződéssel még életében rendezheti az örökléssel kapcsolatos igényeket. E szerződés lehet ingyenes, vagy visszterhes, kiterjedhet a lemondó örökös kötelesrészére és leszármazóira is, de meghatározott vagyontárgyakra korlátozottan is megköthető.
Öröklési szerződés
Öröklési szerződéssel az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi. Az örökhagyó az öröklési szerződésben bármilyen végrendeleti rendelkezést tehet. A törvény az öröklési szerződés érvényességét különösen szigorú alaki feltételekhez köti.
A mulasztás súlyos következményekkel járhat - Ön ezt elkerülheti
A házilag szerkesztett végintézkedés gyakran hiányos, vagy alaki okok miatt érvénytelen. A közjegyzővel folytatott részletes megbeszélés kiküszöbölhet számos bizonytalanságot, vagy alaki hibát, s evvel örökösét mentesíti a költséges és hosszadalmas öröklési per hátrányaitól.
A közjegyző őrizetében lévő végintézkedés nem vész el, nem kerülhet illetéktelen kezekbe, másrészt tartalmát szigorú titoktartási kötelezettség védi. A közjegyzőnél őrzött végintézkedés ténye felvételre kerül a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett Végintézkedések Országos Nyilvántartásába, biztosítva annak feltétlen érvényre jutását.
Közjegyző - elérhető közelségben
Közjegyzőt nem csak a nagyvárosokban, hanem sok olyan településen is talál, ahol bíróság, vagy egyes hatóságok, pénzintézetek nem működnek. Az állam gondoskodik arról, hogy a közjegyző az ország bármely részén elérhető közelségben legyen az állampolgárok számára.
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Dr. Molnár Balázs Közjegyző

9700 Szombathely,
Semmelweis I u 2
Telefon:
+3630/4086854
+3694/508-086
+3694/508-087
+3694/508-088
E-mail:
molnarbalazs@mokk.hu
molnar.balazs@kozjegyzo.hu
Dr. Molnár Balázs Közjegyző - Magyar